Polityka prywatności

§1 Preambuła

Niniejszy regulamin ma na celu zapoznanie Kupującego z prawami i obowiązkami wynikającymi z zawarcia umowy kupna przedmiotów/towarów/usług na portalu marketorio.pl którego właścicielem jest aaaaaAAA z siedzibą w Łodzi, nip 9462495101, zarejestrowana w Polsce.

§2 Definicje

2.1 Pojęcia pojawiające się w regulaminie należy rozumieć zgodnie z definicjami poniżej:

Pośrednik – aaaaaAAA z siedzibą w Łodzi, nip 9462495101, zarejestrowana w Polsce.

Konsument– użytkownik portalu internetowego, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zamówienia na określony towar niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient/Kupujący/Zamawiający – użytkownik portalu internetowego, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zamówienia na określony towar niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub prowadząca działalność gospodarczą, lub podmiot prawny dokonujący zamówienia na dowolny cel.

Towar – Przedmiot oferowany do sprzedaży, dostarczany przez zewnętrznych dostawców współpracujących z przedsiębiorcą na zasadach dropshippingu

Sprzedający – podmiot posiadający lub nie osobowość prawną, z którym zawierana jest transakcja zakupu/sprzedaży na portalu Pośrednika

Karta produktu – podstrona portalu zawierająca m.in. opis produktu, charakterystykę, zdjęcia, cenę, stan magazynowy, czyli informacje o poszczególnych produktach mogących być przedmiotem transakcji zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym przy udziale pośrednika.

Koszt Przesyłki – zestawienie znajdujące się na portalu dotyczący kosztów dostawy każdego produktu, niezbędne do umożliwienia skutecznego dostarczenia Towaru Kupującemu

Rodzaj Przesyłki – zestawienie znajdujące się na portalu dotyczące rodzaju dostawy każdego produktu, a także podmiotu świadczącego usługę

Termin Dostawy – Czas dostawy podany na karcie produktu, liczony od momentu nadania i wydania przesyłki przewoźnikowi przez dostawcę zewnętrznego do momentu umożliwienia odbioru przesyłki przez klienta

Termin Realizacji – Czas mijający od momentu złożenia zamówienia do momentu wydania produktu przewoźnikowi przez dostawcę zewnętrznego w celu ich dostarczenia Kupującemu

Koszyk – funkcja/miejsce portalu zawierające zestawienie wybranych produktów na portalu przez Kupującego dodanych w celu realizacji zamówienia

Adres pocztowy – oznaczenie miejsca, położenia w miejscowości, ulicy, numeru mieszkania, budynku (jeśli dotyczy) nazwy miejscowości, kodu pocztowego oraz danych osoby lub nazwy podmiotu.

Konto Kupującego – nieodpłatna funkcja Portalu (drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć swoje indywidualne konto w procesie rejestracji, które jest zabezpieczone indywidualnym hasłem.

Cena – rozumie się ją przez cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, często na karcie produktu.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy

Miejsce wydania rzeczy – miejsce odbioru, adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego

Moment wydania rzeczy – czynność faktyczna, moment odbioru lub wydania rzeczy Kupującemu przez Przewoźnika lub zapewnienia Kupującemu możności odebrania nabytej rzeczy, czyli zapewnienie kupującemu możności faktycznego korzystania z nabytego przedmiotu i uzyskanie bezpośredniego władztwa nad rzeczą.

Zamówienie – złożenie oświadczenia woli przez Kupującego w postaci zamówienia za pośrednictwem sklepu Pośrednika, określające jednoznacznie przedmiot Umowy przez wybranie rodzajui ilości produktów za określoną cenę, rodzaju i kosztu dostawy, metody płatności, miejsca wydania rzeczy, oraz uzupełnienia danych Kupującego.

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prawo konsumenckie – zbiór praw przysługujących konsumentom, zawartych w różnych aktach normatywnych, mających na celu ochronę konsumenta w gospodarce rynkowej. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ze zmianami, przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/WE z dn. 25 października 2011r. w sprawie praw konsumentów

Płatność – efekt, akt płacenia, metoda zapłaty za zamówienie dokonywana przez Kupującego wg. wskazań na stronie portalu Pośrednika

Produkt – dobro fizyczne (przedmiot) lub usługa, lub dowolna inna która może być przedmiotem zamówienia, która podana jest na Portalu Sprzedającego

Portal – serwis/sklep internetowy Pośrednika, umożliwiający złożenia zamówienia przez Kupującego i nabycie Towaru, dostępny pod adresem marketorio.pl

System – grupa urządzeń informatycznych i oprogramowania wzajemnie powiązanych ze sobą, wymieniających cyfrowe informacje pomiędzy sobą zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie, odbieranie danych za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń sieciowych

Sklep Internetowy/Portal – miejsce w sieci Internet gdzie, Kupujący może zamówić dany towar, za pośrednictwem Pośrednika

Umowa – wzajemne uzgodnienie dwóch lub więcej stron zawierane poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość mające na celu końcowe nabycie towaru przez Kupującego, zapłatę za towar przez Kupującego jego wysyłkę przez dostawcę zewnętrznego oraz jego dostarczenie przez przewoźnika.

§3 Podmiot reprezentujący, charakterystyka portalu

3.1 Podmiotem właścicielem portalu jest aaaaaAAA z siedzibą w Łodzi, nip 9462495101, zarejestrowana w Polsce zwanym dalej pośrednikiem, umożliwiającym zakup towarów oferowanych przez dostawców zewnętrznych.

3.2 Portal umożliwia zakup na odległość towarów ofertowanych przez dostawców zewnętrznych.

§4 Zasady zamawiania towaru

4.1 Klient może dokonywać zakupów online w sklepie internetowym marketorio.pl przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę.

4.2 Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Dane dotyczące właściwości towaru, jego cenie, metodach płatności, sposobach wysyłki etc. Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób odpowiedni dla danego produktu.

4.3 Klient może zamawiać towar na portalu marketorio.pl za pomocą sieci internet (złożenie oświadczenia woli), w postaci złożenia Zamówienia w postaci elektronicznej za pomocą wyboru produktów do zakupu, dodania do koszyka, metody płatności sposobu dostawy, a następnie poprzez kliknięcie przycisku Kup Teraz.

4.4 Klient zawierając niniejszą umowę oraz klikając przycisk Kup Teraz oświadcza, że zaakceptował niniejszy regulamin, akceptuje warunki sprzedaży oraz zapoznał się z wytycznymi odnośnie Ochrony Danych Osobowych i wyraża zgody na przetwarzanie i przekazanie danych osobowych Kupującego

4.5W przypadku niezaakceptowania niniejszego regulaminu, system nie umożliwi realizacji zamówienia, tym samym niniejsza umowa nie dojdzie do skutku.

4.6Klient oświadcza, że wypełni w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki. W innym przypadku Pośrednik ma prawo anulować złożone zamówienie.

4.7 Złożenie zamówienie jest tożsame z obowiązkiem zapłaty, po wyborze formy płatności oferowanej przez Pośrednika.

4.8 Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Pośrednika zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego treścią (Imię i nazwisko klienta, adres wysyłki, email, numer telefonu oraz innych),szczegółowe podsumowanie zamówionych towarów,a także z przysługującymi uprawnieniami Kupującemu jakie nabywa w związku z zawarciem niniejszej umowy.

§5 Realizacja zamówienia

5.1 Zakup wybranego towaru przez Kupującego odbywa się po cenach, które są podane na portalu.

5.2 Niniejsze ceny, o których mowa w 5.1 są cenami brutto w polskich złotych, które zawierają już wliczony podatek.

5.3 Pośrednik wystawia faktury sprzedaży zwolnione z VAT, w celu uzyskania faktury należy zaznaczyć taką opcję przy dokonywaniu zamówienia.

5.4 Towary sprzedawane na portalu są towarami dostępnymi u dostawców na podstawie przekazywanych przez nich informacji.

5.5 W sytuacjach, ze względu na aktualizacje stanów magazynowych, lub braki magazynowe, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. Kupujący otrzyma wtedy informację o braku możliwości realizacji jego zamówienia na adres email lub telefonicznie. Otrzyma także propozycję możliwego rozwiązania zaistniałej sytuacji, lub informację o terminie zwrotu środków.

5.6 W przypadku braku zaakceptowania propozycji Pośrednika przez Kupującego o której mowa w 5.4 Pośrednik zwróci Kupującemu całość wpłaconej kwoty.

5.7 Realizacja zamówienia odbędzie się począwszy od momentu zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

5.8 Dostawy realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Kupujący ustali możliwość wysyłki przedmiotu za granicę z Pośrednikiem oraz zapłaci za taką przesyłkę.

5.9 Okres realizacji Zamówienia obejmuje okres jego przygotowania oraz wydania przewoźnikowi do dostarczenia. Jego długość jest zależna od dostępności danego towaru, a także od responsywności dostawcy zewnętrznego, lub hurtowni.

5.10 Oferowany towar i jego dostępność zależna jest od informacji przekazywanych przez hurtownie oraz dostawców. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie niezgodności i rozbieżności wynikłe, między przekazywanymi informacjami, a stanem faktycznym.

5.11 W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem emaila lub telefonicznie, wraz z informacją o sposobie i możliwościach rozwiązania zaistniałej sytuacji.

§6 Płatność i dostawa

6.1 Klient wybiera jedną z dostępnych płatności za dany towar pomiędzy systemem płatności elektronicznym np. Payu a przelewem bankowym.

6.2 Zapłata za zamówienie spowoduje przesłanie maila przez Pośrednika Kupującemu.

6.3 W przypadku nieopłacanie zamówienia w terminie 5 dni od daty jego złożenia zamówienie zostanie anulowane.

6.4 Klient ma możliwość wyboru sposoby dostawy spośród udostępnionych

§7 Charakterystyka pośrednika

7.1 Pośrednik świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa na rzecz Kupującego w postaci umożliwienia mu zakupu towaru przez portal oraz na rzecz dostawcy zewnętrznego, którego towar oferuje.

7.2 Pośrednik nie sprzedaje towaru, tylko pośredniczy w transakcji sprzedaży. Nie zajmuje się świadczeniem usług pośrednictwa wychodzących ponad zakres 3.3 na rzez Kupującego.

7.3 Pośrednik zapewnia obsługę Kupującego i przeprowadzenie Kupującego przez proces zakupu towaru oraz następnie obsługi posprzedażowej w której także pośredniczy.

7.4 Pośrednik nie pobiera od Klienta wynagrodzenia, ani jakichkolwiek innych opłat, poza zapłatą za Towar w imieniu Sprzedającego.

§8 Reklamacje

8.1 Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wady produktu, czy niezgodności z opisem. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej na adres kontakt@marketorio.pl Po otrzymaniu reklamacji zostanie przeprowadzone weryfikacja oraz zostaną ustalone dalsze czynności.

8.2 Reklamacje co do ilości towaru, lub niezgodności z umową, która mogła być wykryta w chwili dostawy ma zostać zgłoszona natychmiast po otrzymaniu towaru, lub w momencie jego otrzymania.

8.3 Reklamacje co do nieotrzymania przesyłki mają być zgłaszane niezwłocznie do 21 dni pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

§9 Odstąpienie od umowy

9.1 Kupujący będący konsumentem  ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od momentu wydania rzeczy.

9.2 Odstąpienie od umowy Kupujący ma złożyć Pośrednikowi na formularzu, dostępnym po zalogowaniu się na konto klienta w sklepie w wymaganym terminie, lub przesłać w wiadomości mailowej na adres kontakt@marketorio.pl

9.3 Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony przedmiot Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym skutecznie złożył odstąpienie od umowy

9.4 Koszt i ryzyko wynikające z odesłania rzeczy będących przedmiotem umowy ponosi i pokrywa Kupujący.

9.5 W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy  wynikającej z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i zakresu funkcjonowania odpowiedzialność w całości ponosi Kupujący.

9.6 W przypadku uznania odstąpienia od umowy, Pośrednik zwróci Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z produktem przez Sprzedającego dokonaną przez niego płatność za towar. W przypadku przesłania zwrotu na niewłaściwy adres, niewskazany przez pracownika sklepu, zwrot towaru nie zostanie przyjęty, a środku za zakupiony towar nie zostaną zwrócone.

9.7 Kupujący w przypadku podjęcia chęci zwrotu towaru, ma obowiązek jego przesłania na właściwy, wskazany przez pracownika sklepu adres w ciągu 14 dni liczonych od dnia potwierdzenia przez sklep możliwości przyjęcia zwrotu. W przypadku przesłania zwrotu na niewłaściwy adres, zwrot towaru nie zostanie przyjęty, a środki za zakupiony towar nie zostaną zwrócone.

9.8 Środki zwracane są przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Kupujący.

9.9 W przypadku zakupu przedmiotu w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych, lub jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, lub Sprzedawca odmówi przyjęcia zwrotu pośrednikowi, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§10 Dane osobowe

Dane osobowe -dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem danych osobowych jest aaaaaAAA z siedzibą w Łodzi
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pośrednika z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w RODO, Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 3. Przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celach marketingowych, jeśli Kupujacy wyraził zgodę.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Pośrednika w celu realizacji zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera.
 5. Korespondencja związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Administrator nie przetwarza adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji Umowy.
 6. Dane osobowe mogą być archiwizowane przez Pośrednika nie dłużej niż 126 miesięcy od dokonania ostatniej sprzedaży, w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy. Dane przetwarzane na podstawie zgody mogą być przetwarzane przez 7 lat od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Przetwarzanie takich danych jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez klienta zgody.
 8. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia.
 9. Kupujący ma prawo sprzeciwu co do sposobu przetwarzania jego danych przez Administratora. W tym celu Kupujacy może wysłać zgłoszenie na adres email administrator@marketorio.pl
 10. Nabywca w każdym czasie może odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych. W tym celu Kupujacy może wysłać zgłoszenie na adres email administrator@marketorio.pl
 11. Kupujący ma prawo otrzymać swoje dane w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz żądać przesłania ich innemu administratorowi.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia.
 13. Pośrednik stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu.
 14. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia
 15. Dane, za zgodą Kupującego, są przekazywane Sprzedającemu mającemu siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w celu realizacji umowy sprzedaży. Wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi realizację zawartej umowy.
 16. Kupujący ma prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Korespondencję dotyczącą danych osobowych prosimy kierować na adres administrator@marketorio.pl

§11 Postanowienia końcowe

11.1 Informacje znajdujące się w tym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

11.2 Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w dowolnym momencie, który jest dostępny dla Kupującego zawsze w zakładce regulamin. Kupującego obowiązuje regulamin w momencie zawierania zakupu z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnie obowiązującego i poinformuje Pośrednika o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

11.3 W przypadku kwestii spornych, jeśli Kupujący wyrazi taką wolę rozwiązywane są na drodze postępowania mediacyjnego. W przypadku nie zawarcia ugody na drodze mediacji sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

11.4 W ramach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się powszechnie obowiązującego przepisy prawa.